Varaa
aika
ota
yhteyttä
Vastaa kyselyyn
Sulje


Sulje

Omaishoito tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle

blogi 02.03.2016

Hallituksen puheenjohtajan, Pekka Nurmen ajatuksia ikäihmisten kuntoutuksesta ja omaishoitajien toimintakyvyn ylläpitämisestä.
"Terveys on kyky suoriutua omasta arjesta"
-Professori Martti Kekomäki.

Tämä haastaa meidät ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista ja sen huolehtimisesta. Lisäksi maamme väestö ikääntyy yhä kiihtyvällä vauhdilla, siinä toinen haaste.

Terveet elämäntavat ja liikunta auttavat selvitymään elämän arjesta. Yhteisöllisyys on myös tulevaisuuden asumismuodossa yksi tärkeimpiä niin terveyttä, kuin mielen hyvinvointia kehittävä asumismuoto. Aktiiviset seniorit ovat oiva esimerkki hyvin toimivasta yhdistyksestä, joka edesauttaa ikääntyviä ihmisiä selviytymään yhä pitempään kotona asumisessa. Mottona on mielen ja kehon toimintakyvyn ylläpitäminen.

Ikäihmisten systemaattinen kuntoutus ja omaishoitajien toimintakyvystä huolehtiminen tuottaa tulosta. Omaisten apu ja omaishoito on Suomessa merkittävä osa pitkäaikaishoidon kokonaisuutta. On arvioitu, että kaikkiaan 60 000:lla omaistaan auttavalla omaishoidon tuen saantiedellytykset täyttyisivät, mutta heistä tuen piirissä oli vuoden 2011 aikana vain 39 500 henkilöä. Ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot olisivat vuosittain 2,8 miljaardia euroa nykyistä suuremmat. Omaishoito johtaa selvitysten mukaan keskimäärin 20 000 euron vuosisäästöön hoidettavaa kohden. Koska omaishoito tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle, olisi taloudellisesti perusteltua pitää huolta omaishoitajien toimintakyvystä ja vähentää omaishoitajiin kohdistuvaa kuormittavuutta.
(Mika Rytkönen fil.tri)

Uuden lain myötä tulee asiakkaille valinnanvapaus valitessaan "hoitopaikkaa", palvelusetelit tulevat myös Kokkolassa yhä laajempaan käyttöön. Toiveena olisi laaturekisterin aikaansaaminen, jolla seurataan esim. hoidon vaikuttavuutta, hintaa ym. Näin pystytään vertailemaan avoimesti hoitotuloksia, potilastyytyväisyyttä ja hoidon turvallisuutta. Nämä tiedot olisi avoimesti kaikkien saatavilla. Ruotsissa Vårdanalys-laitos arvioi toimintaa potilaan ja kansalaisten näkökulmasta.
Ruotsissa valinnanvapaus on synnyttänyt paljon kritiikkiä. Oleellista kuitenkin on, että Vårdanalys ei ole missään vaiheessa esittänyt valinnanvapaudesta luopumista, vaan tuonut esille parannusehdotuksia.

Lopuksi lainaan Sotainvalidilehdessä ollutta Professori Veli Matti Huittisen sanoja, jotka hän haluaisi jäävän perinnöksi nykyisille ja tuleville sukupolville. Hän on toiminut vuodesta 1968 Sotainvalidien parissa, aloittaen Kaskisaaren kuntoutuslaitoksen ortopedina.

YHTEISIÄ ASIOITA PITÄISI KYETÄ HOITAMAAN, VAIKKA ASIOISTA OLISIKIN ERI MIELTÄ. Se on minulle Veljesliiton aatteellinen perintö.

Pekka Nurmi
hallituksen pj.
Medirex Oy

Jaa tai tykkää